Budování dešťové a splaškové kanalizace, úpravy prostranství a realizace chodníků, parkovišť a cest....

NAŠE SLUŽBY

DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

V oboru vodohospodářských staveb se specializujeme na inženýrské a ekologické stavby pro obce, města i fyzické osoby. Přijímáme zakázky na budování čističek odpadních vod (ČOV), výstavbu kanalizačních systémů k odvodu splaškových a srážkových vod, výstavbu úpraven vod, rezervoárů vody, nových vodovodních řadů. Rekonstruujeme a opravujeme vodovodní a kanalizační systémy, retenční nádrže, vodojemy. Nedílnou součástí vodohospodářských staveb jsou výkopové práce, výkopy pro pokládku inženýrských sítí a kabeláže, výkopy a výstavba základových desek domů, výstavba opěrných zídek.

V oblasti krajinného inženýrství máme bohaté zkušenosti s odbahňováním rybníků, zpevňováním břehů, výstavbou vodních nádrží, budováním poldrů, které slouží k protipovodňové ochraně. Poradíme si s odvodňováním krajiny i s budováním mokřadů, jako přirozeného předělení suchozemského a vodního ekosystému.